Khách sạn Emion


Project type:

 • Lắp đặt nội thất
 • Cung cấp nội thất rời
 • Cung cấp nội thất liền tường

 


Khách hàng: Tập đoàn Starts Campuchia

Địa chỉ: 62, 63, 64 Làng số 1, Sangkat Chaktomok, Q. Khan Doun Penh, TP. Phnom Penh, Campuchia

Hoàn thành: Sep 2018

Trở về

Khách sạn Emion


Project type:

 • Lắp đặt nội thất
 • Cung cấp nội thất rời
 • Cung cấp nội thất liền tường

 


Khách hàng: Tập đoàn Starts Campuchia

Địa chỉ: 62, 63, 64 Làng số 1, Sangkat Chaktomok, Q. Khan Doun Penh, TP. Phnom Penh, Campuchia

Hoàn thành: Sep 2018

Trở về

Khách sạn Emion


Project type:

 • Lắp đặt nội thất
 • Cung cấp nội thất rời
 • Cung cấp nội thất liền tường

 


Khách hàng: Tập đoàn Starts Campuchia

Địa chỉ: 62, 63, 64 Làng số 1, Sangkat Chaktomok, Q. Khan Doun Penh, TP. Phnom Penh, Campuchia

Hoàn thành: Sep 2018

Trở về

Khách sạn Emion


Project type:

 • Lắp đặt nội thất
 • Cung cấp nội thất rời
 • Cung cấp nội thất liền tường

 


Khách hàng: Tập đoàn Starts Campuchia

Địa chỉ: 62, 63, 64 Làng số 1, Sangkat Chaktomok, Q. Khan Doun Penh, TP. Phnom Penh, Campuchia

Hoàn thành: Sep 2018

Trở về

Khách sạn Emion


Project type:

 • Lắp đặt nội thất
 • Cung cấp nội thất rời
 • Cung cấp nội thất liền tường

 


Khách hàng: Tập đoàn Starts Campuchia

Địa chỉ: 62, 63, 64 Làng số 1, Sangkat Chaktomok, Q. Khan Doun Penh, TP. Phnom Penh, Campuchia

Hoàn thành: Sep 2018

Trở về

Khách sạn Emion


Project type:

 • Lắp đặt nội thất
 • Cung cấp nội thất rời
 • Cung cấp nội thất liền tường

 


Client: Tập đoàn Starts Campuchia

Address: 62, 63, 64 Làng số 1, Sangkat Chaktomok, Q. Khan Doun Penh, TP. Phnom Penh, Campuchia

Completion: Sep 2018

Back