Citadines Regency Sài GònKhách hàng: CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Quốc Tế Nhà Việt

Địa chỉ: 20-22 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP.HCM, Việt Nam

Hoàn thành: Dec 2017

Trở về

Citadines Regency Sài GònKhách hàng: CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Quốc Tế Nhà Việt

Địa chỉ: 20-22 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP.HCM, Việt Nam

Hoàn thành: Dec 2017

Trở về

Citadines Regency Sài GònKhách hàng: CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Quốc Tế Nhà Việt

Địa chỉ: 20-22 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP.HCM, Việt Nam

Hoàn thành: Dec 2017

Trở về

Citadines Regency Sài GònKhách hàng: CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Quốc Tế Nhà Việt

Địa chỉ: 20-22 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP.HCM, Việt Nam

Hoàn thành: Dec 2017

Trở về

Citadines Regency Sài GònKhách hàng: CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Quốc Tế Nhà Việt

Địa chỉ: 20-22 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP.HCM, Việt Nam

Hoàn thành: Dec 2017

Trở về

Citadines Regency Sài GònKhách hàng: CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Quốc Tế Nhà Việt

Địa chỉ: 20-22 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP.HCM, Việt Nam

Hoàn thành: Dec 2017

Trở về

Citadines Regency Sài GònClient: CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Quốc Tế Nhà Việt

Address: 20-22 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP.HCM, Việt Nam

Completion: Dec 2017

Back