Khách sạn Intercontinental Phú Quốc


Hạng mục thi công: Cung cấp sản phẩm nội rời


Khách hàng: Bim Group

Địa chỉ: Bãi Trường, H.Phú Quốc, T. Kiên Giang, Việt Nam

Hoàn thành: Sep 2018

Trở về

Khách sạn Intercontinental Phú Quốc


Hạng mục thi công: Cung cấp sản phẩm nội rời


Khách hàng: Bim Group

Địa chỉ: Bãi Trường, H.Phú Quốc, T. Kiên Giang, Việt Nam

Hoàn thành: Sep 2018

Trở về

Khách sạn Intercontinental Phú Quốc


Hạng mục thi công: Cung cấp sản phẩm nội rời


Khách hàng: Bim Group

Địa chỉ: Bãi Trường, H.Phú Quốc, T. Kiên Giang, Việt Nam

Hoàn thành: Sep 2018

Trở về

Khách sạn Intercontinental Phú Quốc


Hạng mục thi công: Cung cấp sản phẩm nội rời


Khách hàng: Bim Group

Địa chỉ: Bãi Trường, H.Phú Quốc, T. Kiên Giang, Việt Nam

Hoàn thành: Sep 2018

Trở về

Khách sạn Intercontinental Phú Quốc


Hạng mục thi công: Cung cấp sản phẩm nội rời


Khách hàng: Bim Group

Địa chỉ: Bãi Trường, H.Phú Quốc, T. Kiên Giang, Việt Nam

Hoàn thành: Sep 2018

Trở về

Khách sạn Intercontinental Phú Quốc


Hạng mục thi công: Cung cấp sản phẩm nội rời


Client: Bim Group

Address: Bãi Trường, H.Phú Quốc, T. Kiên Giang, Việt Nam

Completion: Sep 2018

Back